Okskaya Shipyard
4/14, Proezhaya, Navashino, N 607100, Nizhny Novgorod region, Russia
Tel.: +7 (83175) 575?46

Contacts

4/14, Proezhaya, Navashino, N 607100, Nizhny Novgorod region, Russia
Tel: +7 (83175) 575?46
Fax: +7 (83175) 571?01
office@osy.ru

Marketing contacts
Tel: +7 (83175) 264-90
Fax: +7 (83175) 265-04
marketing@osy.ru

Print

Print Version